Nawigacja
Klasztor
  Rys Historyczny
  Wsplnota
Liturgia
  Msze w i naboestwa
  Ogoszenia parafialne
  Intencje Mszalne
  Dni witeczne nakazane
  Patronowie Polski
Parafia
  Dane parafii
  Patron parafii
  Dane adresowe
  Kancelaria
Duszpasterstwo
  Koo ywego Raca
  Ministranci
  Ruch Eucharystyczny
  Neokatechumenat
  FZ
  Chr
  Schola modzieowa
  Schola dziecica
  Grupa pielgrzymkowa
  Duszpasterstwo chorych
MusicBox3
Play
Witamy na stronie wsplnoty kaliskiej

Nawigacja
Artykuły » Duszpasterstwo » Ministranci
Ministranci

Ministranci

Obecnie nasza parafia liczy 14 ministrantów.

 

Spotkania ministrantów odbywaj� si� w ka�d� sobot� o godz. 1000. Wszystkich ch�tnych serdecznie zapraszamy!

Opiekun - o. Marian Marszalik

Historia ministrantury

Pocz�tków ministrantury mo�emy si� dopatrywa� ju� za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii �w. Jana czytamy:

"Andrzej, brat Szymona Piotra, rzek� do Jezusa: Jest tu jeden ch�opiec, który ma pi�� chlebów j�czmiennych i dwie ryby (...) Jezus wzi�� chleby i odmówiwszy dzi�kczynienie, rozda� siedz�cym" (J 6, 8-9, 11)

Tak, wi�c ów "praministrant" us�u�y� samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczy� w cudzie rozmno�enia chleba i ryb, który mo�emy uwa�a� za zapowied� Eucharystii. Faktem jest, �e od pocz�tku chrze�cija�stwa Biskup sprawowa� Naj�wi�tsz� Ofiar� wraz z asyst� liturgiczn�. Na pocz�tku byli to diakoni. Ju� w pierwszych wiekach chrze�cija�stwa ukszta�towa� si� osobny urz�d lektora. By� on sprawowany przez ch�opców, którym stawiano wysokie wymagania moralne. Wspania�e �wiadectwo lektorom tamtych czasów wystawi� biskup Cyprian, m�czennik z Kartaginy. W jednym ze swych listów opowiada o Aureliuszu, który odwa�nie broni� wiary i cierpia� z jej powodu. Biskup tak pisze:

"Niech rozpocznie pos�ug� lektora. Jego g�os, którym wyznawa� Boga w tak trudnych okoliczno�ciach, zas�u�y� na to, by zabrzmia� przy uroczystym czytaniu s�owa Bo�ego."

W pó�niejszych wiekach publiczne czytanie s�owa Bo�ego zarezerwowane by�o wy��cznie dla osób przygotowuj�cych si� do kap�a�stwa. W �redniowieczu do mszy �w. us�uguj� klerycy, a od Soboru Trydenckiego (1545r.) ministranci. W oficjalnych dokumentach Ko�cio�a wzmiank� na ten temat znajdujemy dopiero w "Mediator Dei" Piusa XII z 1947 r. Zapewne starsi pami�taj� jeszcze msze �w. odprawiane w j�zyku �aci�skim, gdzie ksi�dz by� odwrócony ty�em do ludzi. Wówczas s�u�y�o tylko dwóch ministrantów, za� prezbiterium by�o oddzielone od reszty �wi�tyni.
Dopiero Sobór Watyka�ski II (1962-1965) zaj�� si� reform� liturgii i powróci� do starej tradycji Ko�cio�a. Podkre�li� rol� ludzi �wieckich w sprawowaniu kultu Bo�ego i powierza na nowo funkcj� lektora tak�e osobom �wieckim nie posiadaj�cych �wi�ce�. Liczny udzia� ministrantów i lektorów w liturgii wymaga jednak odpowiedniej troski o nale�yte przygotowanie ich do wykonywanych funkcji. W soborowej Konstytucji o Liturgii mo�emy przeczyta�:

"Duszpasterze niech zabiegaj� gorliwie i cierpliwie o liturgiczne wychowanie oraz czynny udzia� wiernych, tak wewn�trzny jak i zewn�trzny stosownie do ich wieku, stanu i rozwoju �ycia i stopnia kultury religijnej, spe�niaj�c w ten sposób jeden z g�ównych obowi�zków wiernego szafarza Bo�ych tajemnic" (KL 19).

W Polsce Konferencja Episkopatu powo�a�a do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów (1964 r.). Sta�o si� to po og�oszeniu Konstytucji o Liturgii (3.XII.1963). Biskupi chcieli, aby postanowienia KL by�y od razu wprowadzane w �ycie tak�e na odcinku formacji s�u�by liturgicznej. Otwiera�y si� szerokie mo�liwo�ci zaanga�owania �wieckich:

"W odprawianiu liturgii ka�dy spe�niaj�cy sw� funkcj�, czy to duchowny czy �wiecki, powinien czyni� tylko to i wszystko to, co nale�y do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i cz�onkowie chóru równie� spe�niaj� prawdziw� funkcj� liturgiczn�. Niech wi�c wykonuj� swój urz�d z tak szczer� pobo�no�ci� i dok�adno�ci�, jak to przystoi wznios�ej pos�udze i odpowiada s�usznym wymaganiom Ludu Bo�ego. Nale�y wi�c staranie wychowa� te osoby w duchu liturgii oraz przygotowa� do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadaj�cych ka�demu czynno�ci" (KL 28-29)


10 przykaza� ministranta:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwa�y wzorowo spe�nia swoje obowi�zki.
2. Ministrant s�u�y Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie �ycie Bo�e.
5. Ministrant poznaje liturgi� i �yje ni�.
6. Ministrant wznosi wsz�dzie prawdziw� rado��.
7. Ministrant prze�ywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli si� za Ojczyzn� i s�u�y jej rzeteln� prac�.

Zasady wed�ug �w. Jana Berchmansa:
1. Serce moje jedynie bezpiecznym �y� mo�e, gdy wytrwa w szczerej, dzieci�cej mi�o�ci ku Matce Bo�ej.
2. Ma�o mówi�, du�o czyni�.
3. Wielce sobie wa�y� drobne sprawy.
4. Je�li nie dojd� do �wi�to�ci za m�odu, nigdy nie b�d� �wi�tym.
5. My�l, �eby� Panu Bogu si� podoba�, a Pan Bóg o tobie my�le� b�dzie.
6. Sumiennie dopilnuj� punktualnego rannego wstawania.
7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobo�no�ci.
8. Wszystko, co czynisz, czy� z wielk� staranno�ci�.
9. Cierpliwo�� koron� wszelkich cnót.
10. Nie czy� nigdy tego, co Ci si� w drugich nie podoba; ale to, co si� w nich podoba.

Cenne uwagi dla Liturgicznej S�u�by O�tarza
1. Pe�ni�cy pos�ug� przychodz� do ko�cio�a przynajmniej 15 minut przed rozpocz�ciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitw�, na duchowe przygotowanie si� do uczestnictwa w Eucharystii lub nabo�e�stwie oraz na ubranie si�, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

2. Przychodz�c do ko�cio�a udaj� si� najpierw przed tabernakulum, aby odda� pok�on Chrystusowi. Powinni wi�c wchodzi� g�ównym wej�ciem do ko�cio�a. Je�eli kto� wchodzi przez zakrysti�, to nie przykl�ka w k�ciku, lecz udaj� si� przed o�tarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.

3. Udzia� s�u�by liturgicznej we Mszy �w. nie mo�e ograniczy� si� do wykonywania powierzonych im czynno�ci. Pos�uga ma ich prowadzi� do pe�niejszego w��czania si� w �wi�te obrz�dy, aby uczestniczy� w nich "�wiadomie i owocnie".

4. Spe�nianie okre�lonych czynno�ci w liturgii nie mo�e mie� charakteru wyst�pu, lecz pos�ugi. Nale�y wi�c podkre�la� przekazywana tre��, a nie samego siebie.

5. Wszyscy cz�onkowie zespo�u liturgicznego pe�ni�cy pos�ug� w prezbiterium bior� udzia� w procesji wej�cia i uczestnicz� w ca�ej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodz� tylko w razie konieczno�ci.

6. Swoje czynno�ci wykonuj� we w�a�ciwym czasie, bez po�piechu, nigdy przed zako�czeniem czynno�ci poprzedzaj�cej.

7. Do Komunii �w. przyst�puj� pierwsi przed pozosta�ymi wiernymi.

8. Swoj� postaw� i zachowaniem si� daj� wiernym przyk�ad w�a�ciwego i pe�nego uczestnictwa w Eucharystii.


Poleć ten artykuł
Podziel się z innymi: Facebook
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook - Lubię To:


Nasze profile na facebooku
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dokumenty
  Sakrament chrztu
  Sakrament Bierzmowania
  Sakrament maestwa
  Pogrzeb
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Losowa fotografia
Copyright © 2012
White_n_Light Theme by: Smokeman
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.22